Statut

Cele Stowarzyszenia Krajowa Izba Biopaliw to (§4 Statutu):

 1. Reprezentowanie interesów środowiska wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych, organizacji społecznych i zawodowych w kraju i za granicą.

 2. Podnoszenie konkurencyjności członków wspierających Stowarzyszenia poprzez wspomaganie ich efektywnego funkcjonowania na rynku krajowym i międzynarodowym.

 3. Wypracowanie wizji i strategii rozwoju sektorów: gorzelnianego, olejowego, chemicznego i rolnictwa w zakresie wytwarzania i wykorzystania biokomponentów, biopaliw ciekłych i biopłynów w oparciu o krajowe zasoby biomasy.

 4. Budowanie pomostu pomiędzy przemysłem a nauką poprzez inicjowanie prac naukowo-badawczych, rozwojowych i programów pilotażowych oraz komercjalizację rozwiązań innowacyjnych z zakresu wytwarzania i wykorzystania biokomponentów, biopaliw ciekłych i biopłynów.

 5. Integracja partnerów gospodarczych i badawczych zainteresowanych technologiami wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych i biopłynów.

 6. Tworzenie wizji i strategii rozwoju rynku biopaliw ciekłych w oparciu o innowacyjne technologie przetwarzania biomasy.

 7. Promocja biokomponentów, biopaliw ciekłych i biopłynów wytwarzanych zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju określonymi w Dyrektywach Parlamentu Europejskiego.

 8. Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej z tematyki Odnawialnych Źródeł Energii.


Stowarzyszenie Krajowa Izba Biopaliw realizuje swoje cele poprzez (§5 Statutu):

 1. Opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń oraz wnoszenie zmian w aktach prawnych już istniejących.

 2. Współuczestniczenie w tworzeniu nowych aktów prawnych dotyczących sektora biokomponentów, biopaliw ciekłych i biopłynów.

 3. Działanie na rzecz ochrony interesów zrzeszonych podmiotów przed nieuczciwymi praktykami.

 4. Współpraca z instytucjami państwowymi w kreowaniu polityki i prawodawstwa, służących pobudzeniu innowacyjności w przemyśle gorzelniczym, olejarskim oraz produkcji biokomponentów, Biopaliw ciekłych i biopłynów.

 5. Wykonywanie ekspertyz, opinii i opracowań z zakresu celów statutowych Stowarzyszenia.

 6. Współdziałanie na rzecz realizacji celów określonych w §4 z władzami samorządowymi i państwowymi, podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi w kraju i za granicą.

 7. Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, kongresów, seminariów, wymian międzynarodowych, wystaw i innych imprez upowszechniających realizowane przez Stowarzyszenie cele.

 8. Wspieranie projektów dotyczących produkcji biokomponentów, biopaliw ciekłych i biopłynów a w szczególności: surowego spirytusu, bioetanolu, olejów roślinnych, estrów metylowych i etylowych w celu poprawy efektywności poszczególnych etapów technologicznych, obniżenia energochłonności oraz emisji i utylizacji odpadów.

 9. Współdziałanie na rzecz opracowania i wdrożenia technologii produkcji biopaliw ciekłych na rynek oraz dla flot pojazdów, jak również współtworzenie ekonomicznych i prawnych rozwiązań służących ich upowszechnianiu.

 10. Prowadzenie doradztwa merytorycznego, sporządzanie opinii i ekspertyz dotyczących zagadnień związanych z obszarami działania Stowarzyszenia.

 11. Działania na rzecz rozwoju bazy surowcowej do wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych i biopłynów oraz zapotrzebowania na biomasę pochodzenia rolnego, leśnego i przemysłowego przez sektor transportu do roku 2020.

 12. Podejmowanie działań dotyczących wdrażania przepisów prawnych w zakresie biopaliw ciekłych powstałych w oparciu o innowacyjne technologie przetwarzania biomasy.

 13. Podejmowanie działań mających na celu ocenę i walidację redukcji emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu produkcyjnym biokomponentów, biopaliw ciekłych i biopłynów.

 14. Wspieranie działań mających na celu wprowadzenie do krajowego prawodawstwa mechanizmów umożliwiających identyfikację oraz weryfikację kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biokomponentów, biopaliw ciekłych i biopłynów.
 

STOWARZYSZENIE KRAJOWA IZBA BIOPALIW
ul. Grzybowska 2 lok. 49, 00-131 Warszawa tel./fax.: +48 22 436 06 11

Copyright © 2018 Krajowa Izba Biopaliw

United Kingdom gambling site click here