• Start
  • Aktualności
  • Głos KIB w konsultacjach projektu "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku"

Głos KIB w konsultacjach projektu "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku"

logo-kibKrajowa Izba Biopaliw wzięła udział w konsultacjach zaproponowanego przez Ministerstwo Infrastruktury projektu "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku", wyrażając satysfakcję z roli, jaka została przypisana wykorzystaniu biokomponentów i biopaliw ciekłych w ramach działań innowacyjno-technicznych w obszarze Interwencji 5 służącej ograniczeniu negatywnego wpływu transportu na środowisko, podkreślając jednocześnie, jakiego wsparcia wymaga branża, by tym zadaniom w pełni sprostać:

"Już obecnie sektor biopaliw, poprzez rynkową inkorporację w ramach realizacji przez podmioty paliwowe Narodowych Celów Wskaźnikowych, stanowi w Polsce najważniejszą pod względem wolumenowym alternatywę dla paliw kopalnych, tj. przede wszystkim importowanej ropy naftowej, co jednocześnie w sposób istotny ogranicza emisję gazów cieplarnianych pochodzących z transportu przyczyniając się do możliwości realizacji innego obowiązku, jakim jest tzw. Narodowy Cel Redukcyjny. Każda partia biopaliw wprowadzanych w ramach NCW obligatoryjnie spełnia bowiem wymóg co najmniej 50% redukcji emisji GHG w ramach kryteriów tzw., nomen omen, zrównoważonego rozwoju. Równie istotną kwestią pozostaje gospodarcze znaczenie produkcji biopaliw w Polsce, które przyczyniają się efektywnie nie tylko do ochrony środowiska, ale są elementarną częścią praktycznej konsumpcji idei biogospodarki w oparciu o biomasę i surowce rolne pozytywnie wpływając na rozwój obszarów wiejskich, dochodowość rolnictwa i aktywizację gospodarczą kraju.

Krajowa Izba Biopaliw podejmuje szereg działań ukierunkowanych na efektywną realizację możliwości dywersyfikacji paliw transportowych poprzez stosowanie biopaliw wynikających tak z obecnie obowiązującej dyrektywy 2009/28/WE (RED), jak również przyjętej niedawno na poziomie unijnym nowej dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. REDII). W związku z tym, że oba te akty nierozerwalnie wiążą się ze sobą, a realizacja bieżących zobowiązań będzie wprost determinować ramy prawne dla biopaliw na kolejną dekadę, co z kolei wynikać będzie w krajowych warunkach z przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych uprzejmie prosimy o wsparcie Ministerstwa Infrastruktury i aktywną partycypację na poziomie rządowym w pracach nad przygotowywaną obecnie przez resort energii nowelizacją niniejszego aktu, której należy spodziewać się w najbliższym czasie.

Efektywne bowiem wykorzystanie rozwiązań nowej dyrektywy REDII, jakie mogą mieć zastosowanie w krajowej praktyce ukierunkowanej na rozwój zrównoważonego transportu w perspektywie kolejnej dekady będą szczególnie zależne od punktu wyjścia osiągniętego przez Polskę w 2020 roku w ramach realizacji celów obecnej dyrektywy zakładającej 10% udział energii odnawialnej w transporcie. Szczególnie wrażliwym zagadnieniem w tym kontekście będzie poziom wykorzystania tzw. biopaliw konwencjonalnych produkowanych z surowców rolnych, w praktyce krajowej głównie rzepaku i kukurydzy, od którego będzie uzależniony ich krajowy limit (obecnie 7% w ujęciu energetycznym) do 2030 roku. To z kolei będzie miało swoje bezpośrednie przełożenie na udział energii odnawialnej w programowanym przez Ministerstwo Infrastruktury obecnie okresie obowiązywania przedmiotowej Strategii. Innymi słowy, praktyczna realizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku w zakresie Interwencji 5: „Ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko” z wykorzystaniem biopaliw możliwa będzie w przypadku stosownego zabezpieczenia ram prawnych dla biopaliw wynikających z kolei z realizacji w Polsce dyrektywy RED obowiązującej do 2020 roku.

Odnosząc się bardziej szczegółowo, a także aby skonkretyzować przedmiotowe zagadnienie proponujemy doprecyzowanie punktu 3 (strona 128) odnoszącego się do biopaliw w części 8.3 Strategii „Działania o charakterze innowacyjno-technicznym” poprzez zastosowanie następującego zapisu:

stosowanie biopaliw ciekłych oraz paliw ciekłych z większym niż dotychczasowy udziałem biokomponentów (E10, B10)”.

 

STOWARZYSZENIE KRAJOWA IZBA BIOPALIW
ul. Grzybowska 2 lok. 49, 00-131 Warszawa tel./fax.: +48 22 436 06 11

Copyright © 2018 Krajowa Izba Biopaliw

United Kingdom gambling site click here